Tikslai ir uždaviniai

Mokyklos strateginiai tikslai:

1. Ugdymo kokybės gerinimas, siekiant mokinio pažangos.

2. Muzikinės švietėjiškos veiklos plėtojimas su socialiniais partneriais, puoselėjant tradicijas.

3. Racionalus finansų naudojimas, kuriant funkcionalią ir dinamišką ugdymo aplinką.

Uždaviniai:

1. Gerinti pamokų lankomumą, skatinant mokinių motyvaciją.

2. Sukurti mokytojų pasiektų darbo rezultatų analizavimo ir vertinimo sistemą.

3. Didinti programų pasiūlą, įvedant naujas ir atnaujinant esamas ugdymo programas.

4. Sudaryti sąlygas, vykdyti ugdymo procesą gretimų mikrorajonų bendrojo lavinimo mokyklose.

5. Ruošti naujus bei tradicinius mokyklos renginius, įtraukiant didesnį mokinių skaičių.

6. Gerinti informacijos sklaidą apie mokyklą Kauno mieste, didinant mokinių skaičių programose.

7. Užmegzti ir palaikyti ryšius su naujais socialiniais partneriais Lietuvoje ir užsienyje.

8. Įsigyti naujų mokymosi priemonių.

9. Atnaujinti edukacinę aplinką.