Vizija ir misija

MOKYKLOS VIZIJA
Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla – saugi, atvira kaitai ir naujovėms, formalųjį švietimą papildanti neformaliojo ugdymo įstaiga, vykdanti veiklą įvairiose Kauno miesto erdvėse, turinti lankstų ugdymo turinį, dalyvaujanti projektinėje veikloje bei palaikanti bendradarbiavimo santykius su įvairiomis Lietuvos ir užsienio mokymo įstaigomis.

 

MOKYKLOS MISIJA
Nuosekliai ir sistemingai ugdyti mokinių prigimtinius meninius gebėjimus ir asmenines galias ankstyvojo, pradinio, pagrindinio bei išplėstinio ugdymo programose, tenkinant pažinimo ir saviraiškos poreikius, suteikiant meninių ir bendrųjų kompetencijų, reikalingų pasirenkant profesiją.

 

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA

Filosofija – kūrybiškas vaikas – atviras kaitai ir naujovėms.

Mokyklos veikla grindžiama šiomis vertybėmis:

žmogiškumas,
pareigingumas,
atsakingumas,
teisingumas,
dora,
savitarpio pagalba ir supratimas,
tolerancija,
lygybė.