Logotipas

Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla

NUO 2021 09 01 D. TAPOME KAUNO MIKO PETRAUSKO SCENOS MENŲ MOKYKLA!!! (www.ksmm.lt)

Veiklos sritys

Pagal mokyklos ugdymo planą vykdomos ankstyvojo, pradinio, pagrindinio, išplėstinio, muzikos mėgėjų muzikinio ugdymo programos:

  • ankstyvasis muzikinis ugdymas - siūloma 5-6 metų amžiaus vaikams, turintiems pastebimų muzikinių gabumų, padedant formuotis ankstyviesiems muzikiniams gebėjimams. Šios programos trukmė 1-2 metai. Ją baigusieji priimami į I klasę mokytis pagal pradinio muzikinio ugdymo programą;
  • pradinis muzikinis ugdymas - teikiantis galimybę susipažinti su pasirinktos muzikos srities ir konkrečios muzikinės raiškos instrumento savybėmis, atskleisti kūrybines galias ir sugebėjimus. Pradinį muzikinį ugdymą rekomenduojama pradėti 7 metų amžiaus vaikams:
    * mokiniams, pagrindiniu instrumentu pasirinkusiems fortepijoną, smuiką, violončelę ar fleitą, pradinį ugdymą rekomenduojama pradėti ne vėliau 8 metų amžiaus;
    * mokiniams, pagrindiniu instrumentu pasirinkusiems kitus muzikos instrumentus (akordeoną, gitarą, kankles, birbynę, lumzdelį) ar dainavimą, pradinį ugdymą pradėti rekomenduojama ne vėliau 10 metų amžiaus.
  • pagrindinis muzikinis ugdymas - teikiantis galimybę toliau plėtoti pasirinktos muzikos srities ir konkrečios muzikinės raiškos  instrumento savybes, atskleidžiant gabumus ir formuojant praktinius įgūdžius, gilinami  muzikinės klausos ir atminties, ritmo pajautimo įgūdžiai. Pagrindinį muzikinį ugdymą rekomenduojama pradėti  tik baigusiems pradinio muzikinio ugdymo programą, tačiau ne vyresniems kaip 14 metų amžiaus vaikams. Šios programos trukmė 4 metai.
  • išplėstinio muzikinio ugdymo programa - suteikianti galimybę mokytis mokiniams, baigusiems pagrindinio muzikinio ugdymo programą ir norintiems toliau gilintis į pasirinktą muzikos sritį. Šios programos trukmė 4 metai.
  • muzikos mėgėjų ugdymo programa - suteikianti galimybę mokytis mokiniams, anksčiau nesimokiusiems muzikos,  nuo 11 metų. Šios programos trukmė 4 metai.

Mokykloje yra fortepijono, chorinio dainavimo, solinio dainavimo, smuiko, violončelės, gitaros, fleitos, akordeono, kanklių, birbynės instrumentų grupės.

MOKYKLOS STEIGĖJAS

Kauno miesto herbas

Adresas:
V. Krėvės pr. 54, LT–50401 Kaunas
tel.: (837) 312053, (837) 315673
fax.: (837) 312053

El. paštas:
mpmm@mpetrausko.kaunas.lm.lt

Interneto svetainė:
www.mpetrausko.kaunas.lm.lt

Mokyklos tipas:
neformaliojo švietimo mokykla
kodas – 190144791

Mokyklos teisinė forma:
savivaldybės biudžetinė įstaiga

Mokyklos priklausomybė:
Kauno miesto savivaldybės institucija

Mokomoji kalba:
lietuvių kalba

Mokymo forma:
dieninė, savarankiško mokymosi

Mokiniams suteikiamos atostogos:
Rudens atostogos
2020 m. spalio 26 d. – spalio 30 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos
2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d.

Žiemos atostogos
2021 m. vasario 15 d. – vasario 19 d.

Pavasario (Velykų) atostogos
2021 m. balandžio 6 d. – balandžio 9 d.

PARTNERIAI
Kauno Tado Ivanausko progimnazija
Bernardo Brazdžionio mokykla
Martinaičio dailės mokykla
V. Kuprevičiaus progimnazija
VDU muzikos akademija
Vanadzor Komitas
Garliavos meno mokykla
Raseinių meno mokykla
Kauno dailės gimnazija
Kauno miesto muziejus
Kauno V. Kudirkos viešoji biblioteka
Dailės muziejus